כניסה
תס"ק ים > ביטוח ימי

ביטוח ימי

​​​ביטוח החל על טובין המובלים בים. המבטח מתחייב כלפי בעל המטען לפצותו על נזקים שיגרמו למטען במהלך המסע הימי. בדרך כלל מתפרש הביטוח על המסע כולו מחצר המוכר ועד חצר הקונה. הבעלות על הפוליסה עוברת מהמוכר לקונה בנקודות שונות במסע על פי מונחי Incoterms הנהוגים בעסקה.

חוקי הביטוח הימי החלים בישראל הינם בהתאם לחוקי מכון הביטוח האנגלי ולפי הדין והנוהג האנגלים שנכנסו לשימוש בשנת 1982.

לפני החלתם של חוקים אלה נהגו להשתמש בפוליסה משנת 1743 ואשר הייתה כתובה באנגלית עתיקה. על אף הנאמר נחקק בישראל חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981 אשר מקצת הסעיפים בו חלים על הביטוח הימי.

כדי לעסוק בביטוח ימי בישראל נדרשים, הן סוכני הביטוח, והן חברות הביטוח,לעבור את בחינות ההסמכה של המפקח על הביטוח מטעם משרד האוצר ולקבל רישיון מיוחד לעסוק בביטוח ימי.

פוליסת הביטוח הינה מסמך סחיר והעברתה לצד שלישי  נעשית בהסבה - ע"י חתימה בגב הפוליסה.

פוליסת מסע (Voyage Policy) - מונפקת לכיסוי ביטוחי של מטען ספציפי במסע יחיד. מתאימה בעיקר לאנשים המייבאים או מייצאים באופן חד פעמי.

פוליסה פתוחה (Open Policy) מונפקת לכיסוי ביטוחי עבור מטעניו של יבואן/יצואן מסויים אשר יתכן ויועברו במספר הפלגות. פוליסה זו מחייבת את בעל המטען לעבוד מול חברת ביטוח אחת.
הפוליסה מורכבת משני חלקים, הרשימה והסעיפים. חלק הרשימה כולל מידע על הטובין, המבטח, על המסע וחברת הספנות.
חלק הסעיפים מכיל מידע על הפוליסה עצמה, תנאי הביטוח והסייגים השונים וכן התאמה למטענים מיוחדים וכדומה.

התניה ראשונית למעשה הביטוח הוא שהמטען מובל על גבי אוניה מאושרת  (Approved Vessel).

האוניות מסווגות ע"פ גיל האוניה, נפחה, צורת הנעתה והחומרים מהם היא בנויה ומאושרות על פי הקריטריונים הרשומים בסיווג.
תנאי מוקדם נוסף להכרה בנזק היא שהנזק נגרם כתוצאה מאירוע בלתי צפוי.
תנאי נוסף הוא שהנזק נגרם ע"י גורם חיצוני.
במידה ואריזת המוצר לא נעשתה באופן תקין- הוא לא מבוטח.
על שטעונים הכלולים במסע יש לדווח בתיאור המסע. שטעונים שאינם מצוינים בהליך המסע גורמים להפסקת הביטוח.

ניתן לבטח את המטען בשלושה היקפים – Clauses:

  1. ביטוח ימי A Clause - ביטוח המכסה כל נזק או אבדן של הציוד המבוטח שנגרם עקב נזק בזדון (לא ע"י המבוטח), בלאי טבעי, אריזה לקויה, נזקים רדיואקטיביים, טביעת האנייה, התפוצצות, התהפכות, חדירת מי ים, שברים ועוד. יש אפשרות להרחיב בפרמיה נוספת לנזקי מלחמה ושביתות
  2. ביטוח ימי מסוג B Clause - ביטוח מצומצם בהיקפו ורלוונטי במקרים של התפוצצות, אש, טביעה, רעידת אדמה, חדירת מי ים, אבדן חבילות שארע בשעת טעינה או פריקה.
  3. ביטוח ימי מסוג C Clause - הוא המצומצם ביותר וכולל בתוכו את הסעיפים בB-  ללא מקרים של רעידת אדמה, חדירת מי ים, אבדן חבילה ושטיפה מהסיפון.

ביטוח סיכוני מלחמה ושביתה: ביטוח ב- Clause מיוחד נוסף ל - Clauses A B C.

בסיכוני מלחמה רק אובדנים פיזיים הנגרמים מפעולות מלחמה כגון הפצצות, טורפדו, מוקשים ימיים וכדומה, מכוסים.
הביטוח מתקיים רק כאשר המטען באוניה על פני המים.

ביטוח שביתה הינו על נזקים פיזיים הנגרמים למטען ע"י השובתים ומעסיקיהם. הביטוח תקף כמו ביטוח A B C ממחסן למחסן.
הביטוח מסתיים באחד מהמקרים הבאים (הראשון מביניהם):
א. מסירת הטובין ביעד הנרשם בפוליסת הביטוח.
ב. עיכוב הטובין בנמל שלא בשליטת בעל המטען – עד 60 יום מפריקת המטען בנמל הימי.

עוד על ביטוח ימי באתר איגוד חברות הביטוח   ובאתר המכון לייצוא