כניסה
תס"ק ים > הישבון

הישבון

הישבון Drawback, Reimbursement, Restitution

הישבון הוא תהליך החזר מיסי יבוא (מכס, מס קניה והיטלי סחר) על טובין ליצואנים העונים על אחת מההגדרות הבאות:

  1. מייבאים מרכיבים המשמשים לייצור מוצרים המיועדים ליצוא.
  2. רוכשים מרכיבים מיובאים המשמשים לייצור מוצרים ליצוא.
  3. רוכשים מרכיבים שיוצרו בייצור מקומי בין אם משמשים לייצור מוצרים ליצוא ובין אם מיוצאים כמוצרים.
  4. מייבאים מוצרים המסווגים כפריט 810  שנעשתה בהם פעולת ייצור מהותית בישראל, ויוצאו לאחר יבואם כאמור.

פעולת ההישבון נועדה לסייע ליצואנים לייבא חומרי גלם הדרושים לתהליך הייצור, או לקנותם בארץ בלי שנטל המיסים המוטלים עליהם יפגע בכדאיות העסקה.

מדינת ישראל מציעה לציבור היצואנים החזר מיסי יבוא ( מכס ומס קניה ) ששולמו על תשומות היצור המיובאים. יצואן ישראלי שמייבא חומרי גלם ומשלם עליהם מכסים או מס קניה, יהיה זכאי לקבל החזר של מיסים אלו לאחר הוכחת היצוא לחו"ל של המוצרים שייצר מחומרי הגלם האלה.

מסמך pdf לערך המלא