כניסה
תס"ק ים > תעודת אחסנה

תעודת אחסנה

תעודת אחסנה - Export Delivery Document

עם כל כניסת מטען יצוא לנמל על סוכן המכס, אשר קיבל עליו לטפל במטען, להעביר לנמל מסר תעודת אחסנה (מסר זה החליף את הטופס  של תעודת האחסנה).
את מסר תעודת אחסנה יש לשדר, על פי דרישת המכס, לפחות שלוש שעות לפני הגעת הטובין.
יש להבחין בין "תעודת אחסנה למכולה" ובין "תעודת אחסנה למטען כללי". התעודות הללו ממלאות פונקציה דומה אולם הן מכילות פריטי מידע שונים. 
לאחר השידור מעביר הנמל את המסר למכס ומסר משוב למסר ת. אחסנה אל המשדר ולחברת התובלה.
המסר מיועד להעברת מידע על כל מכולה/מטען אל הנמל טרם כניסתם אליו, וכן מהווה אסמכתא לביצוע עסקת הובלה בין המוביל היבשתי לבעל המטען. 
המסר כולל את פרטי סוכן האוניה, פרטי האוניה, היעד, פרטי סוכן המכס, פרטי הרשימון, מס' המכולה, סוג המכולה, אורכה, משקלה ומס' הסגר.
חברת התובלה מוסיפה את פרטי הרכב ופרטי הנהג ושולחת כמסר לנמל (ראה טבלה להלן).

המסרים הבאים של תעודות אחסנה פעילים ובתהליכי הטמעה:

סעיףהמקרהשם הקובץסטאטוס
אמסר מלא  הנשלח ע"י סוכן מכס וכולל פרטי הובלהמסמך word COPARNפעיל
במסר חלקי הנשלח ע"י סוכן מכס ואינו כולל פרטי הובלהCOPARNפעיל
גמסר פרטי הובלה הנשלח ע"י חברת התובלהמסמך word COPAR5פעיל
ד.1מסר עבור מכולת יבוא שנפרקה בנמל אחד ותימסר ללקוח בנמל השניCOPARIבתהליכי הטמעה
ד.2מסר עבור מכולת יבוא שנפרקה בנמל אחד ותימסר ללקוח בנמל השני הנשלח ע"י חב' הובלה להשלמת פרטי הובלהCOPRI5בתהליכי הטמעה
ד.3מסר עבור מכולת יצוא שהתקבלה בנמל אחד ואמורה להיטען בנמל השניCOPARNבתהליכי הטמעה
ד.4מסר עבור מכולת שטעון שנפרקה בנמל אחד אך תיטען לאוניה אחרת בנמל השניCOPARNבתהליכי הטמעה
המסר למטען כלליCRGOI1בתהליכי הטמעה
ומסר חברת התובלה למטען כלליCRGOI2בתהליכי הטמעה
זמסר תעודת אחסנה למכולות ריקות מסוכן אניה/depotמסמך word COMTINפעיל

ח

מסר תעודת אחסנה עם פרטי חברת תובלה למכולות ריקותמסמך word COMTI5פעיל

​​