כניסה
תס"ק ים > מס מכס סיווג טובין ופרט מכס

מס מכס סיווג טובין ופרט מכס

​​מס מכס הינו מס המוטל על יבוא סחורות לישראל.

מס המכס מהווה כלי לויסות מאזן התשלומים של המדינה וכן, מגן על הייצור המקומי מפני תחרות, בכפיפות להסכמים בינלאומיים עליהם חתומה המדינה.
מס המכס משמש כבסיס להטלת מיסים נוספים כגון מע"מ ומס קנייה.

סעיף 1 לפקודת המכס:
"מכס, מס קניה על יבוא כמשמעותו בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב – 1952, מס ערך מוסף על יבוא כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975, וכן כל מס או היטל אחרים המוטלים על יבוא טובין, על פי כל דין;".

שיעור המכס - בישראל מתוקף היותה חברה בארגון המכס הבינלאומי, נהוג תעריף אחיד המבוסס על השיטה ההרמונית (HS) על פיה נקבע שיעור המכס.
גובה התשלום - ישראל חתומה על הסכם גאט"ט הקובע כי חשבונית העסקה היא הבסיס לחישוב תשלום המכס.

לערך המלא