כניסה
תס"ק ים > חילוט טובין / ערבונות ביבוא טובין

חילוט טובין / ערבונות ביבוא טובין

​​חילוט טובין

מנהל המכס רשאי להחרים טובין נושאי עבירה - ליטול בעלות על הטובין זאת מכח מסמך pdfפקודת המכסמסמך pdfופקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש) התשל"ט – 1979.

טובין נושאי עברה הם טובין המיובאים בהפרת איסור, הגבלה או הסדר, כגון הברחה, יבוא טובין אסורים, הפרת זכויות קניין רוחני ועוד.

לאחר תפיסת הטובין מוטלת על המכס החובה למסור הודעה ליבואן, תוך שלושה ימים, על התפיסה ועל סיבתה. על היבואן להודיע למכס תוך חודש ימים מיום התפיסה כי הוא תובע את הטובין התפוסים.

בעקבות קבלת ההודעה, על המכס למסור ליבואן הודעה כי עליו להגיש בתוך חודשיים מיום ההודעה תובענה להחזרת הטובין התפוסים.
במידה והיבואן לא יעמוד בדרישה זו, יראו בטובין התפוסים כמוחרמים, והמדינה תהא רשאית לעשות בהם כרצונה ואף להשמידם.

התוצאה הישירה של החילוט היא שלילת כל הזכויות ברכוש המוחרם מהבעלים המקורי ולטובת המדינה. כמו כן אם נתפס מטען מוברח או מחולט בכלי הובלה ששימש ביודעין להוביל שלא כדין את הטובין  המוברחים או המחולטים, יחולט כלי  ההובלה לטובת המדינה.

חילוט כסף

החרמת הכספים שהופקדו כעירבון בידי המכס, במזומן או בערבות בנקאית, עד להוכחת עמידה בתנאים בגינם הופקד פיקדון, כמו, הוכחת יצוא טובין, או המצאת מסמכים נדרשים. לעיתים יתכן חילוט ערבויות ע"י המכס גם במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים של ההתחייבות.​