כניסה
תס"ק ים > מסר אלקטרוני

מסר אלקטרוני

​​מסר אלקטרוני Message Electronic, Electronic Data Interchange (EDI)

מסר העובר בתקשורת ממחשב למחשב ומכיל נתונים במבנה מסוים המוסכם על הצדדים.

דוגמא למסר המשודר מסוכן אניה למכס – מסר מצהר, יממה לפני שאניה פוקדת נמל סוכן האניה משדר למכס ולנמל את רשימת הטובין אשר יפרקו מהאניה בנמל, על פי שטרי המטען המצויים ברשותו.

העברת המסרים בתהליך מקוון מאפשרת אמינות רבה יותר מאשר העברת המידע בתהליכים אחרים אשר נעצרים כאשר קיימת תקלה באחד הנתונים.

מסמך pdfלערך המלא