כניסה
תס"ק ים > טובין מפרים

טובין מפרים

​​טובין אשר הבאתם לארץ מפרה פטנט או זכויות יוצרים של בעל הזכויות הנ"ל.

מדינת ישראל קבלה על עצמה לפעול כנגד הפרת זכויות יוצרים בחתימתה על הסכם טריפס ובאמצה את רוחו של ההסכם בחקיקה ובנוהלי המכס.

הגוף האוכף את חוקי הקניין הרוחני ביבוא וביצוא בישראל הוא המכס.

כאשר טובין הנחשדים כמפרים זכויות יוצרים, יעוכבו ע"י המכס ל- 3 ימי עבודה והמכס מודיע בכתב לבעל סימן המסחר /זכות יוצרים  או נציגו בישראל כי נתפסו טובין החשודים לכאורה בהפרת זכויותיו. כן יודיע מנהל המכס על גובה הערבות שעל בעל הזכיות להפקיד במכס.

הטוען להפרה מחויב להגיש למכס טופס בקשה לעיכוב טובין מפרים וכן ערבות בנקאית בגובה שיקבע גובה המכס. הערבות משמשת כבטחון לכך שהשימוש בכלי העיכוב יעשה תוך זהירות מרבית ושיקול דעת,  וכן להבטיח הגנה למכס מפני תביעות אם לא יוכח שאכן הטובין מפרים.

עם הפקדת הערבות הבנקאית בבית המכס,  ועל פי בקשת המתלונן, ימסור גובה המכס לבעל הזכויות את פרטי היבואן  ודוגמאות מהטובין המעוכבים לצורך בדיקתן.

 המתלונן או בא-כוחו חייבים להחזיר את הדוגמה לבית המכס מיד עם סיום בדיקתה ולא יאוחר מ-10 ימים ממועד קבלתה מהמכס, אלא אם כן גובה המכס השתכנע כי הדוגמה נהרסה לחלוטין במהלך הבדיקה או כי היא תשמש הוכחה בבית המשפט.

אם בעל זכויות היוצרים לא מפקיד ערבות תוך 3 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה - יבוטל עיכוב הטובין. כמו כן- אם לא תוגש תובענה לבית המשפט תוך 10 ימי עבודה יבוטל העיכוב.​