תידלוק

לתדלוק כלי שיט (סולר בלבד) באמצעות רכב מיכל אנא צרו קשר עם חברת מפגש שלו (פרטים מטה) המורשת להיכנס עם מיכליות לשטח המעגנה ולבצע תדלוק על פי כל הכללים המחייבים. 

יובהר כי לא תותר כניסת מיכליות תדלוק שאינן בעלות הסדר הרשאה למתן שירות זה במעגנת שביט.

חברת מפגש שלו בע"מ
טלפון: 04-8453040
בועז נצר:  054-4472071