רשימת המתנה לעגינה במעגנת שביט

בשל מחסור במקומות עגינה ובהמשך ליישום תקנות הנמלים/המעגנות וקביעת מדיניות המבוססת על אחידות ושקיפות להסדרת תור עגינה של כלי שייט במעגנת שביט, מוצגת בזאת רשימה מעודכנת לעגינה שנתית.

העגינה השנתית מנוהלת לפי רשימת המתנה ממוחשבת, ובה נרשמים פרטי בעלי כלי השייט המעוניינים לעגון בעגינה שנתית, בהתאם למועד הגשת הבקשה.

רשימת ההמתנה האמורה מחולקת לקטגוריות משנה עפ"י רוחב כלי השייט ומוצגת כאן עפ"י קוד אישי שנמסר לכל אחד מהרשומים ברשימת ההמתנה.

הרשימה תוצג באופן קבוע כאן באתר ותעודכן בתחילת כל חודש קלנדרי.

לשאלות ובירורים יש לפנות למנהלת המעגנה טל. 073-2192810.

דף אינטרנטלרשימת ההמתנה


תור לקבלת היתר להחלפת כלי שייט לבעלי היתר עגינה בתוקף במעגנת "שביט"

בשל מחסור במקומות עגינה ובהמשך ליישום תקנות הנמלים/המעגנות וקביעת מדיניות המבוססת על אחידות ושקיפות להסדרת התור לקבלת היתר לעגינה של כלי שייט ו/או החלפת כלי שייט  במעגנת שביט, מוצגת בזאת רשימה מעודכנת לתור להחלפת כלי שייט לבעלי היתר עגינה בתוקף.

התור מנוהל לפי רשימת המתנה ממוחשבת, ובה נרשמים פרטי בעלי כלי השייט המעוניינים להחליף כלי שייט והנם בעלי היתר לעגינה שנתית במעגנה, בהתאם למועד הגשת הבקשה.

רשימת ההמתנה האמורה מחולקת לקטגוריות משנה עפ"י רוחב כלי השייט ומוצגת כאן עפ"י קוד אישי שנמסר לכל אחד מהרשומים ברשימת ההמתנה.

הרשימה תוצג באופן קבוע כאן באתר ותעודכן בתחילת כל חודש קלנדרי.

לשאלות ובירורים יש לפנות למנהלת המעגנה. טלפון: 073-2192810.

דף אינטרנט לתור

​