תנאי ביטול עסקה

תנאי שימוש

 1. השימוש בשירות התשלומים המקוון (להלן "השירות" או "השירותים") באמצעות אתר האינטרנט של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן "חנ"י" או "החברה") ובתכנים המוצגים במסגרתם וכל אמצעי אחר, כפוף לתנאי השימוש המוגדרים והמפורטים להלן.
 2. כל משתמש המבצע כל פעולה בשירות מצהיר בעצם ביצוע הפעולה, כי קרא והסכים לתנאי השימוש, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ותביעה כנגד חנ"י ו/או כלפי מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות מפורשת של חנ"י על פי תנאי השימוש האמורים.
  המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או עושה שימוש או מתקשר בהתייחס לשירות.
  מובהר בזאת, כי בכל מקום במסמך זה ובדף השירות, בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה.
 3. אין להשתמש באתר ובשירות כהגדרתם לעיל לרעה ובתוך כך, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירות אך ורק כפי שמותר על פי דין. חנ"י עשויה להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר או לשירות למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם וזאת מבלי לגרוע מכל האמור והמפורט בתנאי השימוש ובהוראות כל דין.
 4. הזכות לבצע תשלום באתר נתונה לאדם מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף והמתאים לביצוע עסקאות. לפני שימוש בשירות באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את ההנחיות, הכללים וההסברים שלהלן ולפעול על פיהם.
 5. כל משתמש אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לעשות שימוש בשירות. חברות האשראי הינן: אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסטרכארד. המשתמש רשאי לעשות שימוש בשירות זה אך ורק על מנת לבצע תשלום של אחד ו/או יותר מהתשלומים המפורטים להלן:
  1. אגרת עגינה;
  2. אגרת מים ;
  3. צריכת חשמל;
  4. אגרת נוסע;
  5. כרטיס מגנטי;
  6. כרטיס חשמל;
  7. הנפה, הבלה והצבת כלי שייט באחסנה יבשה;
  8. פעולות למניעת זיהום מי ים;
  חנ"י תהא ראשית לעדכן את רשימת השירותים המפורטת לעיל וזאת בהתאם לשיקול דעתה.
 6. מובהר בזאת, כי הסכום המרבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי במסגרת השירות, עשוי להשתנות, על פי שיקול דעתה של החברה. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים.
 7. בכל מקרה מובהר כי כל תשלום מותנה באישור העסקה ע"י חברת האשראי או הבנק דרכו/ה התחייב המשתמש לבצע את התשלום
 8. מובהר בזאת, כי השירות והמידע המוצג בו מוגש כשירות לציבור, ואינו בא להחליף את המידע במחשביה של חנ"י ובספרי החשבונות. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים באתר ובתוך כך ביתרות התשלום, לבין הנתונים הנמצאים במחשבי ובספרי החשבונות של חנ"י, ייקבעו אלו המצויים במחשבי ובספרי החברה.
 9. ביצוע התשלום באמצעות האתר ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המשתמש כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 5 שלעיל. טעות בהזנת הנתונים המתייחסים לתשלום ו/או לכל פרט אחר הינה באחריות הלקוח בלבד.
 10. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה מיד בתום התהליך ותינתן אפשרות לחלוקת התשלום בעד ארבעה (4) תשלומים ללא ריבית. מובהר בזאת כי הקלדת פרטי זיהוי שאינם של המשתמש ו/או שלא מכוח הרשאה חוקית לעשות שימוש בפרטי זיהוי של אחר - אסורה לחלוטין על פי דין. 
 11. תנאי להשלמת התהליך הינו שהפרטים שהזין המשתמש התקבלו ונקלטו באתר באופן מלא, כפי שנדרש באתר. מובן כי ייתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת תהליך הרכישה והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לאפשרות שתקלות כאמור יתרחשו בעניינו, מבלי לגרוע מזכותו לבטל את העסקה במקרה של כשל בהשלמת התהליך.
 12. במידה והמשתמש יקבל הודעה במהלך התהליך ו/או לאחריה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת תהליך הרכישה ו/או לא קיבל אישור על השלמת תהליך הרכישה בדואר אלקטרוני, על המשתמש לפנות אל מחלקת הנהלת החשבונות של מעגנת שביט (להלן "המעגנה") בהתאם לשעות הפעילות, ולבצע את התשלום ישירות. מבלי לגרוע מכל סעד הנתון לחברה, מובהר בזאת כי איחור בביצוע התשלום, יגרור חיוב בהוצאות גבייה ו/או בריביות והכל בהתאם להוראות הסכמי ההתקשרות והוראות הדין.
 13. מובהר כי בעיות טכניות ואחרות לא יהוו עילה לאיחור בביצוע התשלום על פי המועדים הקבועים בהסכמי ההתקשרות ובהוראות הדין.
 14. חנ"י ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות בגין כל עיכוב שהוא הנובע מקושי בשימוש באתר ובמתן השירותים אי דיוק במידע, וירוס מחשב, אי התאמה בינו ובין תוכנות או קבצים של המשתמש, או כל פגם אחר באתר זה, וכן בגין כל בעיה שהיא הנגרמת למשתמש (או למי מטעמו, לספקים שלו, או לכל צד ג') בשל גורמים שאינם בשליטתה של החברה.
 15. היקפם וזמינותם של המידע, התוכנה, התכנים, השירותים ותנאי השימוש המופיעים באתר זה, וכל היבט אחר הקשור עימם, ניתנים לשינוי על פי החלטת החברה, ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו או ייקטעו ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות אצל החברה או מי מספקיו.
 16. לחברה ו/או למי מטעמה, לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת מהשימוש בשירותים או מהסתמכות על מידע המצוי בו, למעט אם צוין אחרת. החברה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר זה ובשירות.
 17. השירותים הניתנים באתר ניתנים כמות שהם As Is)) לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה, בשל תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו האישיים.
 18. הגם כי החברה עושה כל שביכולתה למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב או טעויות סופר וכד' ו/או שינויים אשר נגרמו על ידי מי שאינו מורשה לעסוק בכך.
 19. החברה רשאית לאסוף נתונים אודות לקוח ופעולותיו ולעבדם בכל צורה שהיא. החברה תוכל לעשות שימוש בנתונים אלה לצורך שיפור השרות, טיפול בתלונות, למטרות סטטיסטיות שונות וכו'.
 20. החברה שומרת לעצמה הזכות לחשוף מידע אישי אודות לקוחותיה או אודות השימוש שלהם באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות מהלקוחות, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: לציית לדרישות הדין או הליך משפטי; להגן על זכויות או על קניין של החברה; לאכוף את הסכם השימוש ו/או תנאי השימוש; להגן על האינטרסים של לקוחותיה או של אחרים.
 21. ידוע לנו כי השימוש באתר חשוף לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט לרבות וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכד', ציתות, פריצה, התחזות והונאות מכוונות אחרות. החברה משקיעה מאמץ רב בהגנה מפני סיכונים אלה אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. לפיכך, יתכנו נזקים כתוצאה מהתממשות הסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש המידע במערכות, שיבוש בהוראות ו/או בקשות ופעולות לא מורשות, שיבושים בפעילות האתר לרבות אי ביצוע ו/או ביצוע שגוי ו/או ביצוע מאוחר של הוראה, חוסר זמינות של חלק משרותי האתר וכיוצ"ב.
 22. החברה אינה מתחייבת להעמיד לרשות המשתמש תמיכה טכנית אודות תפעולו של האתר ו/או שירותים המסופקים באמצעותו. המשתמש מאשר כי הוא לא יעלה כל תלונה כלפי החברה נוכח העדר תמיכה כאמור.
 23. החברה רשאית בכל עת להחליט כי היא מפסיקה את פעילותו של השירות או חלקו או משנה את אופיו או התנאים לגביו.
 24. חנ"י רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו באתר. השימוש בשירות יהיה בכפוף לתנאי השימוש שהיו בתוקף בתאריך ובשעה שבהם בוצע השימוש בפועל. 
 25. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב יפו תהא הסמכות הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.