כניסה
12.08.2022

חנ"י

חדשנות חנ"י

קול קורא לפיתוח טכנולוגיות בתחום הנמלים הימיים

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים ("חנ"י" או "חברת נמלי ישראל") מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים לתועלת המשק ולקידום כלכלת ישראל. 

לטובת קידום נושא החדשנות בחברה, נעזרת חנ"י בחברת "קמרי" – המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ ("קמרי") שהינה חברה בבעלות משותפת של חנ"י והטכניון. 

במסגרת "הקול הקורא לפיילוטים בחברות ממשלתיות" של רשות החדשנות המיועד לשיתופי פעולה עם חברות ממשלתיות, יזמים המעוניינים לשלב באתרי הרצה של חברת נמלי ישראל את הטכנולוגיה שפיתחו ולבדוק התאמות נדרשות לפני מסחור הטכנולוגיה - מוזמנים להגיש את הצעתם למגוון תחומי הפעילות של חברת נמלי ישראל באחד (או יותר) מארבעת נושאי הליבה הבאים: 

  • קיימות בתחומי נמלים וספנות;
  • תשתיות נמליות פיזיות בתחומי הנדסה אזרחית בדגש על תחזוקת מזח ורציפים נמליים;
  • נושאי סייבר בתחומי נמלים ותשתיות נמליות;
  • הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים במרחב הימי;

קהל היעד

יזמים עצמאיים, חברות הזנק, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה המפתחים טכנולוגיות בתחומים הנזכרים לעיל ומעוניינים בקבלת גישה לאתרי הרצה לבחינת הטכנולוגיה שפיתחו בתנאי אמת. 

תהליך בחינת הבקשות:

1. ראשית יודגש כי על הפונים לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים ב"קול קורא" של רשות החדשנות כמפורט בקישור זה

2. ועדת בחירה מטעם חברת נמלי ישראל בעזרת נציג קמרי, תבחן את ההצעות שתוגשנה אליה על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

3. בבחינת ההצעות תתחשב הוועדה, בין היתר, בשיקולים הבאים: 

  • מקוריות הטכנולוגיה והתאמה לצרכי חברת נמלי ישראל.
  • שוק פוטנציאלי לשיווק המוצר.
  • יכולות אישיות וניסיון מקצועי ואקדמאי של היזם וצוות המפתחים.
  • יכולות פיננסיות של היזם.

4. הועדה תפנה אל הפונים שהצעתם עברה את הסינון הראשוני לצורך תיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים. 

5. לאחר השלמת הליך הפגישות וקבלת הפרטים והנתונים שתבקש ועדת הבחירה, תדרג חנ"י את הבקשות על פי אמות המידה לעיל ותחליט, על פי שיקול דעתה, האם להמליץ על קבלת פונה לתכנית הפיילוטים של רשות החדשנות. מודגש כי חנ"י אינה מתחייבת ליתן המלצה כאמור, ועוד מודגש כי אין בהמלצה כאמור כדי להוות התחייבות ו/או מצג ביחס לקבלת הפונה לתכנית הפיילוטים שאינה בשליטת חנ"י. 

מועדים מרכזיים

ניתן להגיש פניות והצעות החל ממועד פרסום הקול הקורא.

המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת "הקול הקורא לפיילוטים בחברות ממשלתיות" הוא ה- 5/9/2022 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: 

ליאור שטרק – ראש מטה מנכ"ל חנ"י, דוא"ל – liors@israports.co.il 

רותם כהן – מנכ"ל המכון לחקר הנדסה ימית, דוא"ל - cohen.rotem@technion.ac.il